range-maxillary

Noi reguli pentru asociaţiile de proprietari

Până la finele lunii martie, la toate asociaţiile de proprietari din municipiul Suceava trebuie să se desfăşoare adunările generale, la multe dintre acestea urmând să se facă şi alegeri, pentru desemnarea celor de la conducere.

Tocmai de aceea, viceprimarul Marian Andronache atrage atenţia asupra faptului că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, se aplică noi reguli privind convocarea şi desfăşurarea acestor adunări generale, inclusiv la conţinutul ordinii de zi care trebuie discutată.

Astfel, proprietarii din cadrul asociaţiei trebuie anunţaţi, prin afişare la loc vizibil şi pe bază de tabel nominal convocator, sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunţaţi, pe baza tabelului nominal convocator, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire (noutatea Legii nr. 196/2018), asupra datei adunării generale a asociaţiei de proprietari cu cel puţin 10 zile înainte ca aceasta să aibă loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale.

Dacă nu este întrunit cvorumul necesar de 50%+1 la prima adunare generală, adunarea va fi suspendată şi reconvocată în termen de maximum 15 zile de la data primei convocări. La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi pe bază de tabel nominal convocator sau prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, sau prin afişare la avizier, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul majorităţii acestora. Dovezi ale convocării şi reconvocării constituie afişul de la avizier, tabelul nominal convocator cu semnături şi confirmările de primire a scrisorilor recomandate trimise proprietarilor ce nu au putut fi convocaţi pe bază de semnătură în tabelul nominal convocator.

Ordinea de zi a adunării generale trebuie să cuprindă:

 • Prezentarea raportului Comitetului Executiv
 • Prezentarea raportului Comisiei de cenzori
 • Prezentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul anterior şi pentru anul în curs
 • Discuţii pe marginea celor prezentate
 • Solicitarea descărcării de gestiune pentru perioada anterioară
 • Aprobarea numărului de posturi şi funcţii salarizate în asociaţia de proprietari
 • Aprobarea salariilor pentru fiecare salariat în parte din cadrul asociaţiei şi a indemnizaţiilor personalului ales
 • Confirmarea în funcţie a comitetului executiv (preşedinte, vicepreşedinte, membri) sau alegerea unei noi structuri de conducere
 • Confirmarea în funcţie a comisiei de cenzori sau alegerea altei comisii de cenzori
 • Aprobarea garanţiei materiale (casier, administrator)
 • Aprobarea coeficientului de penalităţi
 • Aprobarea trimiterii în judecată a persoanelor datornice stabilind suma maximă a datoriei de la care vor fi acţionaţi datornicii în judecată
 • Aprobarea scutirii la plata a cheltuielilor administrative pentru şeful de scară în cazul în care acesta se ocupă de citirea repartitoarelor, a apometrelor şi execută anumite lucrări în imobilul respectiv
 • Aprobarea cuantumului fondului de rulment ce trebuie constituit obligatoriu pentru fiecare apartament conform art. 72 din Legea 196/2018
 • Aprobarea cuantumului fondului de reparaţii ce trebuie constituit obligatoriu pentru fiecare apartament conform art. 71 din Legea 196/2018
 • Discuţii diverse.

Hotărârile adunărilor generale se consemnează, numai în timpul şedinţei, în registrul unic de procese-verbale al asociaţiei de proprietari, se semnează de către toţi membrii prezenţi ai adunării generale, de cenzor/comisia de cenzori şi se afişează la avizier.

Procesul-verbal al şedinţei, care descrie evenimentele în desfăşurare, hotărârile adoptate şi rezultatele voturilor, va fi redactat de un membru al asociaţiei numit secretar al adunării generale prin votul majorităţii celor prezenţi. În termen de 7 zile de la data la care a avut loc adunarea generală, procesul-verbal al adunării generale este adus la cunoştinţa tuturor proprietarilor, prin grija preşedintelui asociaţiei de proprietari, prin afişarea unei fotocopii datate la avizierul asociaţiei de proprietari.

„Ţin foarte mult la respectarea noii legi şi nu voi face nici un rabat de la ea privind procedura de convocare a adunărilor generale”, a precizat viceprimarul Marian Andronache, responsabil de serviciul Asociaţii Proprietari.

Marian Andronache, viceprimar al Municipiului Suceava
Marian Andronache, viceprimar al Municipiului Suceava

În municipiul Suceava există nu mai puţin de 125 de asociaţii de proprietari, din care unele foarte mari, cu mii de membri.

Imagini
Noi reguli pentru asociaţiile de proprietari
Marian Andronache, viceprimar al Municipiului Suceava
Impresii, ganduri ...


Complex Imobiliar Mandachi Tower
Premiere